W Centrum Kształcenia Praktycznego funkcjonuje Informacja w zakresie Doradztwa Zawodowego dla uczniów, osób dorosłych. Informacji udziela pracownik CKP - Pani mgr Małgorzata Stachura, która udziela pomocy w wyborze i selekcji informacji dotyczących edukacji i rynku pracy, zgodnie z planowanym przez nich kierunkiem rozwoju zawodowego. Uzyskane w CKP informacje pozwalają uczniom, osobom dorosłym, osobom nieaktywnym zawodowo, osobom wchodzącym na rynek pracy w dokonaniu samooceny, analizy własnych umiejętności i predyspozycji, pomaga w określeniu ścieżki zawodowej.

Celem działania ww. informacji doradztwa zawodowego jest:

  • Przygotowanie młodzieży, osób dorosłych do trafnego wyboru zawodu i drogi kształcenia.
  • Ułatwienie uczniom, nauczycielom oraz rodzicom dostępu do informacji edukacyjnej i zawodowej.
  • Przygotowanie młodzieży, osób dorosłych do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.
  • Przygotowanie ucznia do roli pracownika.
  • Ułatwienie wejścia na rynek pracy dzięki poznaniu procedur pozyskiwania i utrzymania pracy.
  • Uświadomienie konieczności i możliwości zmian w zaplanowanej karierze zawodowej.
  • Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym, zniechęceniu, porzuceniu szkoły a potem pracy, jako konsekwencji niewłaściwych wyborów.
  • Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania młodzieży w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych.
  • Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.
  • Wspieranie działań CKP mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy osób dorosłych i uczniów.